Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW I KURSÓW

1. Organizatorem warsztatów jest CHIC Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 175A (zwana dalej Ciekawe szycie).

2. Warsztaty odbywają się w Ciekawym szyciu przy ul.Powstańców Śląskich 80 D w Warszawie oraz przy AL. Wilanowskiej 273 w Warszawie, chyba, że miejsce zajęć w danej ofercie kursu/ warsztatu jest wyznaczone w innej lokalizacji.

3. Uczestnikami zajęć mogą zostać osoby powyżej 6 roku życia ale w odpowiednich grupach tematycznych dedykowanych odpowiedniej grupie wiekowej.

4. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w zajęciach o ile zostaną zgłoszone do udziału w zajęciach przez rodziców lub opiekunów prawnych, niezbędna jest także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach. W przypadku nie przedstawienia pisemnej zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej najpóźniej w dniu pierwszych zajęć, osoba niepełnoletnia nie zostanie dopuszczona do udziału w zajęciach.

5. Udział w zajęciach jest płatny. Koszt uczestnictwa podany jest przy ofercie zajęć.

6. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez formularz rezerwacji, który znajduje się na stronie www.ciekaweszycie.pl w zakładce rezerwacje /kalendarz. Prosimy o wpisanie wszystkich wymaganych pól oraz którego kursu dotyczy rezerwacja.

7. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów i kursów, warunków uczestnictw oraz cennika. Jest także równoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia.

8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do dokonania wpłaty na numer konta, który znajduje się w zakładce KONTAKT w ciągu 24 h od dokonania zgłoszenia. Kwota wpłaty rezerwacyjnej jest podana w e-mail zwrotnym potwierdzającym wstępną rezerwację albo w cenniku tuż przy ofercie kursu.W przypadku braku opłaty, rezerwacja zostanie anulowana.

9. Wniesiona opłata jest bezzwrotna. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach lub rezygnacji z udziału w nich, można wskazać inną osobę, która weźmie udział w zajęciach zamiast osoby rezygnującej.

10. W trakcie trwania kursu kilkudniowego istnieje możliwość nieobecności na jednych zajęciach, zajęcia te są odrabiane w późniejszym czasie wraz z innym kursem. Nieobecność musi być zgłoszona 24 h przed dniem nieobecności na zajęciach poprzez mail info@ciekaweszycie.pl, informacje telefoniczne, sms i ustne nie są możliwe.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej w ten sam dzień, kursant traci możliwość odrobienia  zajęć i ponosi 100% kosztu tego dnia.

11. W przypadku kursów cyklicznych istnieje możliwość zmiany terminu udziału w kursie, jednak nie później niż na 7 dni przed pierwotną datą warsztatów.

12. W przypadku rezygnacji z powodu ważnych przyczyn losowych później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć opłat nie jest zwracana.

13. W przypadku rezygnacji z powodu ważnych przyczyn losowych, co najmniej na 8 dni przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.

14. W przypadku nieobecności na spotkaniach uczestnik nie jest zwolniony z opłat za cały kurs zgodnie z harmonogramem.

15. W przypadku braku miejsc na wybrane zajęcia, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.

 Aby tego dokonać należy przesłać wiadomość e-mail, zawierającą dane personalne, rodzaj i termin zajęć, a także numer telefonu. W chwili zwolnienia miejsca na zajęciach, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane poprzez e-mail o możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

16. Jeżeli na zajęcia nie będzie więcej niż 3 osób chętnych, Organizator zastrzega sobie prawo do nie otwarcia kursu.

17. Osoby biorące udział w zajęciach ponoszą odpowiedzialność za swój stan emocjonalny i fizyczny zarówno w trakcie warsztatów jak i po ich zakończeniu.

18. Ciekawe szycie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora dot zasad BHP.

19. Uczestnicy zajęć ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich powodu (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów). W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich powodu ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych Ciekawe szycie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje.

20. Ciekawe szycie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.

21. Ciekawe szycie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęc bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr konta (w ciągu 3 dni) lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych zajęć, o ile na wybranych zajęciach będą jeszcze wolne miejsca.

22. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

23. Ciekawe szycie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stornie internetowej www.ciekaweszycie.pl w zakładce REGULAMIN.

Facebook

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.
OK, rozumiem
x